ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

محصول دسن گراس ۲۰۱۴یک پاک کننده قلیائی  ضعیف  برای چربی زدائی قطعات ماشین کاری شده با آب صابون و یا روغن های خاص در فلزات مختلف است
 (2.5% آب مقطر): 10-11 PH
از این محصول می توانید به صورت پاششی یا غوطه وری استفاده کنید، و غلظت مناسب محلول  هم  از ۱ الی۳ درصد می باشد
در ضمن بهترین دمای کارکرد این محصول بین۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد است و مدت زمان، بستگی به نوع سیستم استقاده شده  و حداکثر تا ۴ دقیقه می باشد.


ظاهر: مایع شفاف

رنگ: صاف

چگالی گرم/سانتی متر مکعب: 1.07

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لیست برخی از مشتریان ما:

 

 1 شرکت مگا موتور    6 صنایع موتور ساری بشل
2 شرکت محور سازان کوشا    
7 شرکت شونیز
3 شرکت ماشین سازی تبریز  8 ماشین سازی اراک
4 شرکت بهران موتور سایپا  9 شرکت محور سازان ایران خودرو
5 شرکت میراب    
       
       
       
       
       

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Search